Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG Việt Nam

MONG MUỐN NÂNG CAO NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU, TIẾP CẬN VÀ KẾT NỐI VỚI KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU, TẠO DỰNG MỖI QUAN HỆ VỚI CÁC ĐỐI TÁC TIỀM NĂNG?

Tham gia sự kiện

HỘI THẢO HỘI NGHỊ ASEAN VỀ PHÁT TRIỂN MẠNG 5G

LÝ DO NÊN TÀI TRỢ?

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC TIỀM NĂNG

THAM DỰ NGAY SỰ KIỆN!

  • Đăng ký Tài trợ và Diễn giả
    Phòng Kinh doanh

    Điện thoại: 024 3933 5611 máy lẻ 19 Di động: 0932 250 899 Email: sales@idg.com.vn
  • Đăng ký Đại biểu
    Anh Nguyễn Quốc Hiệp

    Cố định: 024 3933 5611 máy lẻ 18 Di động: 090 342 9977 Email: attendee@idg.com.vn