Ông Alwaleed Alatabani

Chuyên gia trưởng về tài chính

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Mr. Alwaleed Alatabani

Lead Financial Sector Specialist

World Bank in Vietnam

 

CHỦ ĐỀ

TOPIC

Công nghệ tài chính - Quan điểm và vai trò của Ngân hàng Thế giới

Fintech – The World Bank Group perspective and roles

TIỂU SỬ

BIOGRAPHY

Ông Alwaleed Alatabani hiện là Chuyên gia Trưởng Lĩnh vực Tài chính của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Ông lãnh đạo Ban Tài chính và Thị trường cũng như các chương trình thuộc lĩnh vực tài chính và thị trường của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

 

Từ năm 2013-2015 ông là chuyên gia Chuyên gia Trưởng Lĩnh vực Tài chính tại Jakarta, Indonesia. Ông Alwaleed đã từng là cán bộ biệt phái của Ngân hàng Thế giới làm việc tại Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Tokyo, nơi ông công tác với vai trò Cố vấn Kinh tế của Bộ phận Phân tích Rủi ro Tín dụng, tư vấn chiến lược về quản lý rủi ro tín dụng tổng thể đối với danh mục cho vay của JICA. Trước đó, ông đã từng là Chuyên gia Cao cấp Lĩnh vực Tài chính và là trưởng nhóm phụ trách các nước Sudan, Nam Sudan và Ethiopia trong gần 4 năm trước khi chuyển tới Tokyo. Trước khi chuyển đến khu vực Châu Phi của Ngân hàng Thế giới, ông đã làm việc với vai trò Chuyên gia Quản lý Rủi ro Cao cấp tại Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA) trong bốn năm tại Washington DC. Ông Alwaleed tham gia Chương trình Chuyên gia Trẻ của Ngân hàng Thế giới từ năm 2002.

 

 

Alwaleed Alatabani is currently the Lead Financial Sector Specialist at the World Bank in Vietnam. He leads the World Bank’s Finance and Markets Global Practice team and program in the country.

 

From 2013-2015 he was the Lead Financial Sector specialist based in Jakarta, Indonesia. Alwaleed was on an external assignment from the World Bank working with the Japan International Cooperation Agency in Tokyo, where he served as an Economic Advisor in the Credit Risk Analysis Department, providing strategic advice in managing the overall credit risk of JICA’s lending portfolio. Prior to that he was the Senior Financial Sector Specialist and cluster leader for Sudan, South Sudan and Ethiopia for almost four years before moving to Tokyo. Before moving to the Africa region at the World Bank, he worked as a Senior Risk Management Officer in the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), for four years, based in Washington DC. Alwaleed joined the World Bank Young Professional’s Program in 2002.