chương trình hội thảo

TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN TRONGXU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

LỄ KHAI MẠC & PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH

Chủ trì: Ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Điều phối: Ông Phạm Xuân Hòe, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, NHNN Việt Nam

07:30

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU & THAM QUAN TRIỂN LÃM

08:15

PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG VÀ KHAI MẠC

Ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ông Lê Thanh Tâm, Tổng Giám đốc, IDG ASEAN

08:30

Tài chính toàn diện và thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế số

Nguyễn Thị Hiền, Phó Viện trưởng, Viện chiến lược Ngân hàng, NHNN Việt Nam

08:45

Fintech – góc nhìn và vai trò của Ngân hàng Thế giới

Ông Alwaleed Alatabani, Chuyên gia trưởng về Tài chính, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

09:00

Góc nhìn tài chính toàn diện từ ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay

Phùng Nguyễn Hải Yến, Phó Tổng giám đốc, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

09:15

Các xu hướng bảo mật an ninh mạng – 2019 và xa hơn nữa

Ông John Yong, Nguyên Tổng Cục trưởng, Cục phát triển Thông tin truyền thông Singapore (IDA)

09:30 Ông Busa Natalino, Chuyên gia công nghệ cấp cao, Công ty Cổ phần giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY)
09:45

Các xu hướng thương mại mới và các tác động tới thị trường thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa tại Việt Nam và Lào

10:00

TIỆC TRÀ GIẢI LAO

10:15

TOẠ ĐÀM CAO CẤP:

TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN TRONG XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA
NỀN KINH TẾ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Điều phối: Ông Phạm Xuân Hòe, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thành phần tham gia:

 Ông Alwaleed Alatabani, Chuyên gia trưởng về Tài chính, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

 Bà Phùng Nguyễn Hải Yến, Phó Tổng giám đốc, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

 Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS)

 Ông Lê Tánh, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY)

 Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa tại Việt Nam và Lào

 Bà Nguyễn Thuỳ Dương, Phó Tổng giám đốc, Ernst & Young Việt Nam (EY)

11:30

TRAO KỈ NIỆM CHƯƠNG

11:45

Phát biểu tổng kết

Ông Phạm Xuân Hòe, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, NHNN Việt Nam

12:00

KẾT THÚC PHIÊN BUỔI SÁNG

CHUYÊN ĐỀ 1

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CUNG ỨNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NHẰM THÚC ĐẨY TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN & PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Diễn ra song song với Chuyên đề 2

Chủ trì: Ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng, Cục Công nghệ Thông tin, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Điều phối: Ông Nguyễn Hữu Trung, Giám đốc Khối Tư vấn doanh nghiệp, IDG ASEAN

13:30

Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ quản trị rủi ro trong quá trình triển khai tài chính toàn diện tại Việt Nam

Ông Đoàn Thanh Hải, Phó Cục trưởng, Cục Công nghệ Thông tin, NHNN Việt Nam

13:50

Tăng cường quản trị rủi ro trong bối cảnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

Ông Lê Thanh Quý Ngọc, Giám đốc khối Quản trị rủi ro, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

14:10

Open Banking API – cách thức kiểm soát truy cập an toàn

Ông Dejan D. Dukaric, Giám đốc điều hành, Adnovum Việt Nam

14:30

Đột nhập các tổ chức tín dụng – các cuộc tấn công mạng tại Việt Nam

Linda Kuo, Chuyên gia phân tích nguy cơ tấn công mạng cao cấp, TeamT5

14:50

Giải pháp thiết thực về an toàn thông tin cho ngân hàng trong bối cảnh mới

Ông Trương Đức Lượng, Tổng Giám đốc, công ty CP An Ninh Mạng Việt Nam (VSEC)

15:10

TIỆC TRÀ GIẢI LAO

15:30

THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ:

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CUNG ỨNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNHNHẰM THÚC ĐẨY TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Điều phối: Ông Nguyễn Hữu Trung, Giám đốc Khối Tư vấn doanh nghiệp, IDG ASEAN

Thành phần tham gia:

 Ông Đoàn Thanh Hải, Phó Cục trưởng, Cục Công nghệ Thông tin, NHNN Việt Nam

 Ông Lê Thanh Quý Ngọc, Giám đốc khối Quản trị rủi ro, Ngân hàng TMCP Phương Đông

 Mr. Dejan D. Dukaric, Giám đốc điều hành Adnovum Việt Nam

 Bà Linda Kuo, Chuyên gia phân tích nguy cơ tấn công mạng cao cấp, TeamT5

 Ông Trương Đức Lượng, Tổng Giám đốc, công ty CP An Ninh Mạng Việt Nam (VSEC)

16:45

Phát biểu tổng kết & bế mạc

Ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng, Cục Công nghệ Thông tin, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

17:00

KẾT THÚC HỘI THẢO BANKING VIETNAM 2019

Chuyên đề 2

ĐA DẠNG HOÁ TỔ CHỨC & KÊNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NHẰM THÚC ĐẨY THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT & TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN

Chủ trì: Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng, Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Điều phối: Ông Trần Thanh Nam, Tổng Giám đốc, Công ty Công nghệ và Dịch vụ Moca

13:30

Giải pháp phát triển thanh toán điện tử nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và tài chính toàn diện tại Việt Nam

Ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng, Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

13:50

Thách thức, giải pháp và yêu cầu sáng tạo nhằm phát triển các kênh cung ứng dịch vụ tài chính hiệu quả

Ông Trần Nhất Minh, Phó Tổng giám đốc, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)

14:10

Mô hình điều hành hoạt động tín dụng hướng đến đối tượng khách hàng nhỏ lẻ nhằm phát triển tài chính toàn diện

Ông Trần Quốc Anh, Giám đốc khối KHCN, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank)

14:30

Củng cố, phát triển các định chế tài chính vi mô để tăng độ bao phủ dịch vụ tài chính cho các đối tượng mục tiêu của tài chính toàn diện tại Việt Nam

Trần Thị Thanh Tú, Chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

14:50

Giải pháp MIRAWAY CETM – Giải pháp quản lý trải nghiệm khách hàng đa kênh

Ông Nguyễn Quang Hiển, Tổng Giám đốc, Công ty CP Miraway giải pháp công nghệ

15:10

TIỆC TRÀ GIẢI LAO

15:30

THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ:

ĐA DẠNG HOÁ TỔ CHỨC VÀ KÊNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NHẰM THÚC ĐẨY THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT VÀ TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN

Điều phối: Ông Trần Thanh Nam, Tổng Giám đốc, Công ty Công nghệ và Dịch vụ Moca

Thành phần tham gia:

 Ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng, Vụ Thanh toán, NHNN Việt Nam

 Ông Trần Nhất Minh, Phó Tổng giám đốc, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)

 Ông Trần Quốc Anh, Giám đốc khối KHCN, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank)

 Bà Trần Thị Thanh Tú, Chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

 Ông Nguyễn Quang Hiển, Tổng Giám đốc, Công ty CP Miraway giải pháp công nghệ

16:45

Phát biểu tổng kết & bế mạc

Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng, Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

17:00

KẾT THÚC HỘI THẢO BANKING VIETNAM 2019