ĐIỂM NHẤN Hội thảo

Trong những năm gần đây, tài chính toàn diện đã và đang được phát triển rất thành công trên thế giới. Tài chính toàn diện đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển nền kinh tế bền vững và xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Tại Việt Nam, chính phủ đang xây dựng Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, dự kiến được ban hành vào năm 2020 làm cơ sở để triển khai một cách đồng bộ và có hiệu quả các trụ cột của tài chính toàn diện. Viện chiến lược ngân hàng sẽ là cơ quan đầu mối kết hợp với các bộ, ban, ngành và các địa phương để áp dựng và mở rộng tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Nắm bắt đước xu hướng phát triển của ngành tài chính-ngân hàng trong tương lai gần. Hội thảo Banking Vietnam 2019 sẽ đưa vào thảo luận nội dung: "TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN TRONG SỰ NỔI LÊN CỦA NỀN KINH TẾ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT". Banking Vietnam 2019 hứa hẹn là diễn đàn nơi thảo luận nhưng thông tin mới nhất về lộ trình phát triển tài chỉnh toàn diện tại Việt Nam trong thời gian tới: khuôn khổ pháp lý, phát triển hạ tầng tài chính, công nghê; đa dạng hóa sản phẩm , dịch vụ tài chính:v.v…

PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH

TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN TRONG XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

    - Thực trạng, thách thức trong triển khai chiến lược tài chính toàn diện tại Việt Nam

    - Kinh nghiệm quốc tế về triển khai, quản lý, vận hành hệ thống định danh diện tử (eID) và ứng dụng eID nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro của các định chế tài chính

    - Mô hình điều hành hoạt động tín dụng và cho vay tài chính hướng đến đối tượng khách hàng nhỏ lẻ

    - Tối ưu hoá hệ thống thẻ tín dụng phục vụ triển khai tài chính toàn diện

CHUYÊN ĐỀ 1

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CUNG ỨNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NHẰM THÚC ĐẨY TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN & PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

    - Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ quản trị rủi ro trong quá trình triển khai tài chính toàn diện tại Việt Nam

    - Tác động của các công nghệ quan trọng trong cuộc CMCN 4.0 đối với các sản phẩm tài chính nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và tài chính toàn diện

    - Open Banking API – cách thức kiểm soát truy cập an toàn (Oauth 2.0)

    - Giải pháp bảo mật trên nền tảng đám mây, hướng tới xây dựng ngân hàng số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

CHUYÊN ĐỀ 2

ĐA DẠNG HÓA TỔ CHỨC & KÊNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NHẰM THÚC ĐẨY THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT & TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN

    - Giải pháp phát triển thanh toán điện tử nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và tài chính toàn diện tại Việt Nam

    - Củng cố, phát triển các định chế tài chính vi mô để tăng độ bao phủ dịch vụ tài chính cho các đối tượng mục tiêu của tài chính toàn diện tại Việt Nam

    - Các xu hướng thương mại mới và các tác động tới thị trường thanh toán tại Việt Nam

    - Thách thức và giải pháp phát triển các kênh cung ứng dịch vụ tài chính hiệu quả

    - Giải pháp MIRAWAY CETM – Giải pháp quản lý trải nghiệm khách hàng đa kênh