Ông Lê Mạnh Hùng

Cục trưởng

Cục Công nghệ thông tin – NHNN Việt Nam

Mr. Le Manh Hung

Director

Information Technology Department – SBV

TIỂU SỬ

BIOGRAPHY

- Tốt nghiệp khoa Toán, Đạị học Tổng hợp Hà Nội năm 1983. Vào làm việc tại NHNN từ 1984 và đảm nhận nhiều vị trí khác nhau tại Nhà máy tính, Trung tâm tính toán, Trung tâm tin học, Cục Công nghệ tin học và hiện nay là Cục Công nghệ thông tin thuộc NHNN Việt Nam.- Tốt nghiệp Thạc sĩ Hành chính công năm 2009.

- Lãnh đạo tổ chức triển khai thành công nhiều nhiệm vụ, dự án CNTT của NHNN để từng bước xây dựng NHNN thành ngân hàng Trung ương hiện đại theo thông lệ quốc tế và hiện đại hóa theo định hướng xây dựng chính phủ điện tử của Chính phủ.

Mr. Hung graduated Bachelor of Mathematics from University of Hanoi in 1983 and has been working at SBV since 1984 in different posts: Computing Centre, IT Centre, and now as the Director of Information Technology Department of SBV.

Master degree in Public Administration, 2009

Successfully led the implementation of IT tasks and projects of SBV towards turning SBV into a world-standard modernized State Bank under Government’s E-gov orientation.