Bà Phùng Nguyễn Hải Yến

Phó Tổng Giám đốc

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Ms. Phung Nguyen Hai Yen

Deputy General Director

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank).

CHỦ ĐỀ

TOPIC

Góc nhìn tài chính toàn diện từ ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay

 

Financial inclusion implementation from Vietnam commercial bank perspectives

TIỂU SỬ

BIOGRAPHY

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến hiện là Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí hiện tại, bà Phùng Nguyễn Hải Yến đã làm việc với vai trò Kế toán trưởng của Vietcombank từ năm 2011 đến năm 2007 và giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng toàn bộ quy trình, chính sách liên quan đến công tác Tài chính, Kế toán của Vietcombank. Bà Phùng Nguyễn Hải Yến chịu trách nhiệm xây dựng toàn bộ hệ thống kế toán, báo cáo tài chính và kiểm soát hệ thống tài chính nội bộ của Vietcombank, đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, hiệu quả và phù hợp với quy định của Pháp luật. Vietcombank tự hào là một trong những doanh nghiệp luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật Việt Nam, đáp ứng các chuẩn mực tài chính hàng đầu trên thế giới và là một trong những doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất Việt Nam.Trong quá trình công tác tại Vietcombank, bà Phùng Nguyễn Hải Yến đã vinh dự nhận các giấy khen của Ban Lãnh đạo Ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động Hạng Ba cho những cống hiến và thành tích của mình.

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến là Cử nhân và Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính Kế toán của Học viện Ngân hàng Việt Nam và là thành viên chính thức của Hiệp hội Kế toán Australia (CPA) từ năm 2011.

 

Ms. Phung Nguyen Hai Yen is currently the Deputy General Director of Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank). Before being appointed to her current position, Ms. Phung Nguyen Hai Yen worked as Chief Accountant of Vietcombank from 2011 to 2007 and played an important role in building the entire process and policy which related to the Finance and Accounting work of Vietcombank.Ms. Phung Nguyen Hai Yen is responsible for building the entire accounting system, financial reporting and control of the internal financial system of Vietcombank, ensuring the system operates smoothly, efficiently and in accordance with regulations. Vietcombank is proud to be one of the enterprises that always comply with the provisions of Vietnamese law, meeting the leading financial standards in the world and is one of the most tax-paying enterprises in Vietnam.During her work at Vietcombank, she was honored to receive certificates of merit from the Bank's Board of Directors, the Governor of the State Bank, the Prime Minister's Merit and the Third Class Labor Medal for the dedication and achievements.

Ms. Phung Nguyen Hai Yen is a Bachelor and Master in Finance and Accounting from the Vietnam Banking Academy and an official member of the Australian Association of Accountants (CPA) since 2011.