CHỦ ĐỀ

TOPIC

Tài chính toàn diện và thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế số

Financial inclusion and cashless payment in the digital economy

TIỂU SỬ

BIOGRAPHY

·         Học vị: Tiến sĩ, Tài chính ngân hàng (Học viện ngân hàng, 2016)

 

Quá trình công tác:      

·         2000-2009: Công tác tại Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng, NHNN (nay là Viện chiến lược ngân hàng, NHNN Việt Nam)

·         2009-2011: Công tác tại Phòng Tổng hợp, Viện chiến lược Ngân hàng, NHNN

·         2012-2013: Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học & Công nghệ ngân hàng, Viện chiến lược ngân hàng.

·         2013-2016: Trưởng phòng Quản lý Khoa học & Công nghệ ngân hàng, Viện chiến lược ngân hàng.

·         Từ 4/2016 đến nay: Phó Viện trưởng, Viện chiến lược NHNN Việt Nam

 

 

• Academic title: PhD, Banking and Finance (Banking Academy, 2016)

 

Working process:

·         2000-2009: Working at the SBV Development Strategy Department (now is the Banking Strategy Institute, State Bank of Vietnam)

·         2009-2011: Working at the Administration General, Banking Strategy Institute, SBV

·         2012-2013: Deputy Head of Department of Science and Technology Management in Banking Sector, Banking Strategy Institute, SBV

·         2013-2016: Deputy Head of Department of Science and Technology Management in Banking Sector, Banking Strategy Institute, SBV

·         From 4/2016 until now: Deputy Director, Banking Strategy Institute, SBV