Ông Nguyễn Quang Minh

Phó tổng giám đốc phụ trách Nghiên cứu Phát triển

Công ty CP Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam - NAPAS

Mr. Nguyen Quang Minh

Deputy CEO in charge of Research and Development

National Payment Corporation of Vietnam - NAPAS

TIỂU SỬ

BIOGRAPHY

Ông Nguyễn Quang MinhKhởi đầu sự nghiệp tại Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), Ông Nguyễn Quang Minh được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Khối Quản trị IT của VDC vào tháng 8/2003. Với kinh nghiệm của mình trong mảng IT, Ông đã đóng góp đáng kể vào việc thành lập Công ty Cổ phần Thanh toán Điện tử VNPT (VNPT EPAY) và trở thành Giám đốc Điều hành của VNPT EPAY vào tháng 04/2008.

Vào tháng 12/2011, Ông được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Chuyển mạch tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) và trở thành Giám đốc Điều hành của Banknetvn vào tháng 09/2013.

Từ tháng 04/2015, Ông được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc của Banknetvn sau thương vụ sáp nhập giữa Banknetvn và Smartlink, chịu trách nhiệm cho mảng Nghiên cứu Phát triển. Banknetvn là tổ chức được cấp giấy phép cho dịch vụ chuyển mạch và bù trừ điện tử tại Việt Nam. Từ tháng 02/2016, Banknetvn đã đổi tên thành Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS).

Đảm nhiêm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của NAPAS, Ông đã chỉ đạo triển khai thành công các dự án kết nối liên thông hệ thống thanh toán thẻ của các ngân hàng thành một mạng thanh toán thống nhất trên toàn quốc, cung cấp các sản phẩm dịch vụ thanh toán điện tử đem lại nhiều tiện ích cho các khách hàng sử dụng thẻ, hỗ trợ tích cực cho sự phát triển thị trường thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các dự án tiêu biểu bao gồm:

-          Dự án kết nối liên thông hệ thống chuyển mạch ATM / POS giữa Smartlink và Banknetvn;

-          Dự án tuân thủ tiêu chuẩn PCI DSS;

-          Dự án xây dựng bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa.

Các dự án nói trên góp phần rất quan trọng trong việc phát triển hạ tầng ổn định cho thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Mr. Nguyen Quang Minh - Starting his career in Vietnam Datacommunication Company (VDC), Mr. Nguyen Quang Minh was appointed to be Chief of IT Management Division of VDC in August 2003. With considerable experience in the Information Technology sector, he contributed immensely to the establishment of VNPT Electronic Payment JSC., (VNPT EPAY) and was appointed to be the entity’s Managing Director in April 2008.

In December 2011, Mr. Minh was appointed as Deputy Director of Vietnam National Financial Switching JSC (Banknetvn) and later promoted to be the entity’s Managing Director in September 2013.

Since April 2015, he has been appointed as Deputy CEO of Vietnam National Financial Switching JSC (Banknetvn) as a result of the merger completion between Banknetvn and Smartlink, in charge of Research and Development. Banknetvn is the organization granted the License for financial switching and electronic clearing services in Vietnam. Since February 2016, Banknetvn has changed its entity name to National Payment Corporation of Vietnam (NAPAS).

Holding the position of Deputy CEO of NAPAS, he gained success in projects to build up an unique banks payment network across the nation, provide e-payment services, expand benefits to card holders and effectively encourage the development of non-cash payments in Vietnam as per the instructions of the Prime Minister and the State Bank of Vietnam.

Exemplary projects include:

-          Project of connecting ATM/POS switching networks between Smartlink and Banknetvn;

-          Project of acquiring the PCI DSS Certification for NAPAS;

-          Project of building the Vietnam Chip Card Specifications.

The mentioned projects are vital in building a stable technical foundation for non-cash payments in Vietnam.