Ông Phạm Xuân Hòe

Phó Viện trưởng

Viện chiến lược Ngân hàng - NHNN Việt Nam

 

Mr. Pham Xuan Hoe

Deputy Director

Banking Strategy Institute – SBV

TIỂU SỬ

BIOGRAPHY

 

·        Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành tài chính tín dụng (Học viện ngân hàng, 2004)

·        Quá trình công tác:      

·        1984-1995: 15 năm công tác tại NHNN tỉnh Thái Bình và đã từng là Phó Trưởng phòng Tổng hợp.

·        1995-1999: Vụ Nghiên cứu Kinh tế, NHNN (nay là Vụ Chính sách Tiền tệ, NHNN), Trưởng phòng Phân tích kinh tế

·        1999-12/2004: Giám đốc Ngân hàng Công thương chi nhánh tỉnh Thái Bình

·        2004-7/2006: Hội sở chính Ngân hàng Công thương Việt Nam, Trưởng Phòng Khai thác Tài sản – Trưởng phòng Quản lý Rủi ro Tiền tệ và tác nghiệp

·        Tháng 7/2006 – tháng 3/2012: Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam - chi nhánh Nam Thăng Long

·        Tháng 3/2012 – tháng 4/2015: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, NHNN

·        Từ tháng 4/2015 đến nay Ông là Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

·        Ông là diễn giả uy tín tại nhiều hội thảo, tọa đàm lớn của ngành Ngân hàng.

Ông có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, bài báo đăng tạp chí có chất lượng như Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí TTTCTT, Tạp chí Thanh tra, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và nhiều báo chuyên ngành khác; chủ trì xây dựng Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của TTgCP về nâng cao năng lực tiếp cận CMCN 4.0 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025".

-      Pham Xuan Hoe graduated from Banking University in 1984.

-      1984-1995: He had 15-year working as the Head of Administrative Department at the State Bank of Vietnam, Thai Binh Branch.

-      1995-1999: He held the position of Head of Economic Analysis at Department of Monetary Policy (formerly known as Department of Economic Research).

-      1999 – July 2004: Director of Vietinbank, Thai Binh Branch and graduated with Master Degree at Banking Institute.

-      2004 – July 2006: He worked at Head Office of Vietinbank as Head of Assets Management Department and Head of Monetary Risk Management Deparment.

-      July 2006 – March 2012: Director of Vietinbank, Nam Thang Long Branch.

-      March 2012 – April 2015: Deputy Director of Monetary Policy Department.

-      April 2015 till now, Mr. Pham Xuan Hoe is Deputy Director of Banking Strategy Institute at the State Bank of Vietnam

He has had many researches and journals published on Banking Magazine