TẢI TÀI LIỆU THUYẾT TRÌNH

Anh/chị vui lòng đăng ký để tải tài liệu thuyết trình tại Hội thảo Quốc gia về Chính phủ Điện tử 2019.