Ông Bùi Tá Hoàng Vũ

Giám đốc

Sở Công Thương, Thành phố Hồ Chí Minh

CHỦ ĐỀ

Logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: phát triển và tăng sức cạnh tranh từ chuyển đổi số

TIỂU SỬ

- 10/1996 - 9/1997: Cộng tác viên, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thuộc Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh.
- 10/1997 - 02/1998: Cán bộ chuyên trách Đoàn - Chánh Văn phòng - UV Thường vụ Đoàn trường, Trường Đại học Đại cương, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.
- 01/1999 - 11/2001: Bí thư Đoàn trường, Trường Đại học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ TP.Hồ Chí Minh.
- 11/2001 - 11/2003: Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Phó Ban Đại học Chuyên nghiệp Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên TP.Hồ Chí Minh.
- 12/2003 - 01/2005: Trưởng ban công tác ngoài quốc doanh Thành Đoàn.
- 01/2005 - 9/2009: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP.Hồ Chí Minh, Trưởng ban Mặt trận An ninh Quốc phòng địa bàn dân cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
- 9/2009 - 28/11/2011: Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Thành Đoàn.
- 28/11/2011 - 13/10/2014: Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8.
- 14/10/2014 - 19/7/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8.
- 19/7/2015 - 9/2016: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8.
- 21/9/2016 - 11/8/2020: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM.
- 11/8/2020 - 27/8/2020: Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM.
- 28/8/2020 - Nay: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM.

TỔNG QUAN