Bà Đỗ Thanh Huyền

Chuyên gia phân tích chính sách công

UNDP Việt Nam

CHỦ ĐỀ

Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử - mô hình và những kiến nghị

TIỂU SỬ

Bà Đỗ Thanh Huyền là Chuyên viên Phân tích Chính sách Quốc gia về Quản trị và Tham gia, UNDP Việt Nam. Bà Huyền phụ trách công cụ giám sát quản lý hàng đầu của UNDP, chỉ số hoạt động quản trị và hành chính công của Việt Nam (PAPI), cũng như nghiên cứu chính sách và vận động chính sách chống tham nhũng, cải cách dịch vụ dân sự. tạo ra, trách nhiệm xã hội và đổi mới cho sự phát triển từ năm 2008. Cô có bằng Thạc sĩ về Nghiên cứu Phát triển của Đại học Auckland, New Zealand năm 2008.
Công việc của UNDP tại Việt Nam, được phân phối theo Kế hoạch một chiến lược, hiện nay đang xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước và công dân của mình, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Các lợi thế so sánh của UNDP như mạng lưới toàn cầu và cơ quan điều phối của hệ thống LHQ, đặt tổ chức ở một vị trí độc đáo để giúp Việt Nam vượt qua những thách thức đang nổi lên để tiếp tục hành trình trên một con đường phát triển bền vững.

TỔNG QUAN