Ông Lê Quang Huy

Phó Chủ nhiệm

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội

CHỦ ĐỀ

Về định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong quá trình chuyển đổi số quốc gia

TIỂU SỬ

Ông Lê Quang Huy là Tiến sĩ công nghệ thông tin, hiện nay đang giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quốc hội điện tử, khóa XIV.

TỔNG QUAN

Môi trường pháp lý là một trong những yếu tố đóng vai trò nền tảng đối với xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số quốc gia. Cùng với các kết quả tích cực, quá trình xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử và bước đầu chuyển đổi số quốc gia cũng đã đặt ra nhiều vấn đề mới về tư duy pháp lý và hệ thống pháp luật. Nội dung bài trình bày, là góc nhìn tiếp cận từ một cơ quan của Quốc hội, góp phần nhận diện những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị mang tính định hướng nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.