Ông Nguyễn Huy Dũng

Cục trưởng

Cục Tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông

CHỦ ĐỀ

TIỂU SỬ

Ông Nguyễn Huy Dũng là Thạc sỹ Công nghệ thông tin. Ông từng giữ chức vụ Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông và hiện đang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông phụ trách việc tham mưu, đôn đốc, điều phối công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số quốc gia.

TỔNG QUAN