Bà Nguyễn Tuyết Minh

Phó Trưởng phòng

Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ

CHỦ ĐỀ

Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử - mô hình và những kiến nghị

TIỂU SỬ

• Hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan chính phủ, 8 năm kinh nghiệm cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, 2 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng các văn bản pháp lý về Chính phủ điện tử;
• Có kinh nghiệm trong việc hoạch định chính sách và ảnh hưởng ở cấp quốc gia để cải thiện quyền con người, tiếng nói công dân, khung pháp lý, bình đẳng xã hội.
• Kinh nghiệm trong việc thiết kế, quản lý và thực hiện, giám sát và báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính trong bối cảnh đa ngành.
• Kinh nghiệm làm việc thực tế với các cơ quan chính phủ, mạng lưới và hiệp hội, cộng đồng địa phương, cũng như với các cơ quan quốc gia bao gồm Quốc hội, Bộ và Bộ.
• Kiến thức về Chính sách và Quản trị, cải cách hành chính, Chính phủ điện tử trong bối cảnh Việt Nam.
• Thành viên của nhiều dự thảo văn bản pháp luật; Nghiên cứu đề xuất dự thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018 / ND-CP của Chính phủ về cơ chế một cửa và liên cơ quan trong giải quyết thủ tục hành chính, Quyết định số 45/2018 / QĐ -TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý và điều hành của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Thông tư số 01/2018 / TT-VPCP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 61/2018 / ND-CP ngày 23/04/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính.
• Nghiên cứu dự thảo Nghị định của Chính phủ về giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến

TỔNG QUAN

Việc tạo môi trường thực hiện thủ tục hành chính tại Việt Nam thời gian qua đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhân, đặc biệt là số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp khá cao.
Tuy nhiên, hiệu quả của công tác này cũng như sự đón nhận của người dân, doanh nghiệp đối với việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử còn nhiều hạn chế với những nguyên nhân như thiếu một khung pháp lý chung cho việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; các cơ sở dữ liệu nền tảng như dân cư, đất đai chậm triển khai, công tác số hóa những dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành, địa phương chưa được quan tâm; thiếu những quy định về việc định danh và xác thực điện tử, quy định về kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để giải quyết thủ tục hành chính liên quan cho người dân, doanh nghiệp; thiếu những quy định giúp kiểm soát chất lượng dịch vụ công được cung cấp để bảo đảm tính cần thiết, hợp pháp, hợp lý, hiệu quả…
Từ những tồn tại đó, Chính phủ đã và đang có những giải pháp cụ thể để thúc đẩy việc giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.