Ông Trần Vĩnh Tuyến

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

CHỦ ĐỀ

Kinh nghiệm xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá mức độ hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP tại thành phố Hồ Chí Minh

TIỂU SỬ

Ông Trần Vĩnh Tuyến là Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật.
Ông hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Ông phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính; kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tài chính - ngân sách; ngân hàng; quản lý công sản; thương mại, dịch vụ; du lịch; những vấn đề chung về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.
Là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Thành phố; Ban Điều hành Đề án Đô thị thông minh; trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử.

TỔNG QUAN

Hệ thống khảo sát sự hài lòng, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính được xây dựng trên cơ sở gắn liền với quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính tại hệ thống Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tính năng theo quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP đồng thời phù hợp với đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung trình bày chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và triển khai hệ thống; các tính năng của hệ thống cả về đánh giá của người dân, doanh nghiệp và đánh giá nội bộ của cơ quan; Đảm bảo sự thể hiện đơn giản công nghệ để tạo sự thuận tiện tối đa cho người dân – doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng, nâng cao chất lượng phục vụ cũng như bảo đảm khả năng theo dõi, giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống trong các cấp giải quyết và các lĩnh vực thủ tục hành chính.