Bà Võ Thị Trung Trinh

Phó Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh

CHỦ ĐỀ

Cơ sở dữ liệu dùng chung – Chìa khóa xây dựng Chính quyền số tại Thành phố Hồ Chí Minh

TIỂU SỬ

Với cương vị Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, bà Võ Thị Trung Trinh trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:
- Ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin, an ninh mạng; hợp tác với các tỉnh thành trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin, an ninh mạng.
- Trực tiếp chỉ đạo phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông.
- Hỗ trợ Giám đốc theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin; an ninh mạng.
- Công tác quản lý nhà nước Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh.
- Trưởng Ban Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Sở Thông tin và Truyền thông.
- Tham gia các Ban Chỉ đạo theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố và phân công của Giám đốc.
Trước khi đảm nhận Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh Bà Võ Thị Trung Trinh có thời gian công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư gần 18 năm (Chuyên viên Phòng Tổng hợp; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Thông tin).
Kinh nghiệm công tác: Quản lý hệ thống thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và phân tích thông tin.
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị khu vực công, Chính phủ điện tử, Quản lý hệ thống thông tin và áp dụng các mô hình toán kinh tế trong phân tích thông tin và dự báo.

TỔNG QUAN