Bà Võ Thị Trung Trinh

Phó Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh

CHỦ ĐỀ

Cơ sở dữ liệu dùng chung – Chìa khóa xây dựng Chính quyền số tại Thành phố Hồ Chí Minh

TIỂU SỬ

Trước khi về đảm nhận Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh Bà Võ Thị Trung Trinh có thời gian công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư gần 18 năm (Chuyên viên Phòng Tổng hợp; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Thông tin).
Kinh nghiệm công tác: Quản lý hệ thống thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và phân tích thông tin.
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị khu vực công, Chính phủ điện tử, Quản lý hệ thống thông tin và áp dụng các mô hình toán kinh tế trong phân tích thông tin và dự báo.
Liên lạc: Vothitrungtrinh@tphcm.gov.vn

TỔNG QUAN

Để chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực tận dụng tối đa lợi thế; đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16 ngày 4-5-2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Theo đó, một số giải pháp quan trọng như: phát triển hạ tầng kết nối số, xây dựng chiến lược chuyển đổi số, nền quản trị thông minh, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ số... đã được đề cập.
Việc thực hiện chỉ thị này của Thủ tướng Chính phủ ở TPHCM đồng nghĩa với việc tìm ra lời giải cho bài toán làm thế nào chuyển đổi từ trạng thái đang xây dựng chính quyền điện tử hiện nay, với những bất cập đã được nhìn nhận mà tiêu biểu nhất là tính rời rạc và liên thông kém, sang trạng thái chính quyền số với những ưu việt nêu trên. Đây là bài toán chung cho tất cả các địa phương khác trong cả nước.
TPHCM có thể giải bài toán này một cách chủ động vì ngay từ khi ra chủ trương lập đề án xây dựng đô thị thông minh, thành phố đã hướng tới xây dựng chính quyền số để quản lý, điều hành đô thị thông minh đó.
Đề án xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh xác định một trong năm mục tiêu lớn cần thực hiện là: xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở. Thêm vào đó, để mọi ứng dụng CNTT trong bộ máy chính quyền gắn kết với nhau như thành phần của một hệ thống thống nhất, TPHCM đã lập và phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số.
Việc xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh là chỗ dựa để TPHCM triển khai thực hiện Chỉ thị quan trọng nêu trên với điểm xuất phát là tổ chức lại dữ liệu theo hướng kiến tạo hạ tầng số mà chính quyền số lấy làm nền tảng.