Ông Nghiêm Thanh Sơn Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Fintech Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Mr. Nghiem Thanh Son Deputy Director General Payment Department, State Bank of Vietnam
CHỦ ĐỀ TOPIC

Phát triển thanh toán điện tử để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và phổ cập tài chính tại Việt Nam

Developing electronic payment to promote non-cash payment and financial inclusion in Vietnam

TIỂU SỬ BIOGRAPHY

Ông Nghiêm Thanh Sơn là Phó Vụ Trưởng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Ông phụ trách các hoạt động giám sát hệ thống thanh toán và phát triển hệ thống thanh toán quốc gia.

Ông Sơn được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo Fintech Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được thành lập vào tháng 3/2017 và do Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh là Trưởng Ban. Nhiệm vụ của ông là phát triển hệ sinh thái Fintech của Việt Nam, bao gồm hoàn thiện khung pháp lý và thúc đẩy hệ sinh thái Fintech cũng như đổi mới sáng tạo nhằm phổ cập tài chính tại Việt Nam.

Ông Sơn cũng là thành viên của Nhóm công tác quốc tế về các khía cạnh thanh toán trong phổ cập tài chính (PAFI) do WBG và BIS-CPMI đồng chủ trì.

Ông Sơn đã làm việc cho SBV từ năm 1997 và trước khi làm việc tại Vụ Thanh toán, ông là chuyên gia thị trường tiền tệ tại Vụ Tín dụng. Ông cũng đã giữ chức vụ thư ký cho Thống đốc trong một vài năm. Ông tốt nghiệp Đại học Ngoại thương năm 1996 và có bằng Thạc sĩ Chính sách công của Viện Nghiên cứu Chính sách (GRIPS) tại Tokyo, Nhật Bản năm 2004.

Mr. Nghiem Thanh Son is Senior Deputy Director General of Payment Systems Department of State Bank of Vietnam (SBV). He is in charge of payment systems oversight activities and development of national payment systems.

Vietnam’s fintech ecosystem including the Mr. Son was appointed as the standing vice chairman of the SBV’s Fintech Steering Committee which was formed in March 2017 and led by a Deputy Governor. His duty is to improve the regulatory framework and to promote fintech sector as well as innovations for broader financial inclusion in Vietnam.

Mr. Son is also a member of the International Task Force on Payment Aspects of Financial Inclusion (PAFI) co-chaired by the WBG and BIS-CPMI.

Mr. Son has been working for the SBV since 1997 and prior to working at the Payment Systems Department, he was the money market expert in the Credit Department. He also took the post as a personal assistant to the Governor for several years. He graduated from the Foreign Trade University in 1996 and got his Master Degree in Public Policy from Graduate Institute for Policy Study (GRIPS) in Tokyo, Japan in 2004.