Ông Ngô Hải Phan

Cục trưởng

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ

CHỦ ĐỀ

Lộ trình và thách thức phát triển cổng dịch vụ công quốc gia

TIỂU SỬ

Ông Ngô Hải Phan là Tiến sĩ Luật, nguyên là giảng viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, sau đó về công tác tại Văn phòng Chính phủ từ năm 1998. Hiện nay, ông Phan đang giữ chức vụ Cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Tổ phó Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, thành viên thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Ông phụ trách việc tham mưu, đôn đốc, điều phối công tác cải cách hành chính, tổ chức triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử.

TỔNG QUAN

Cổng dịch vụ công quốc gia là địa chỉ duy nhất trên mạng để thống nhất việc cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện, giám sát, đánh giá thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Nội dung bài trình bày sẽ cung cấp thông tin về kiến trúc tổng thể, lợi ích của Cổng dịch vụ công quốc gia với người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước; mô hình kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh; các yêu cầu triển khai với các bộ, ngành, địa phương và lộ trình triển khai trong giai đoạn 2019 – 2020.