Ông Nguyễn Xuân Việt Bình

Giám đốc Điều hành
MOCA

CHỦ ĐỀ

Tham luận Toạ đàm Cấp Cao Phiên 3

TIỂU SỬ

Ông Nguyễn Xuân Việt Bình gia nhập tập đoàn từ năm 2018, với
vị trí Giám Đốc Pháp Lý. Bắt đầu từ cuối năm 2019, Ông Bình tiếp
tục được bổ nhiệm vào vị trí Giám Đốc Điều Hành của Moca chịu
trách nhiệm đảm bảo các hoạt động của công ty tiếp tục được đẩy
mạnh và đảm bảo an toàn, tiện dụng cho người dùng. Trong thời
gian này, bên cạnh các hoạt động thanh toán trên nền tảng của
đối tác chiến lược Grab, Moca đã phát triển mạnh mẽ mạng lưới
các đơn vị chấp nhận thanh toán offline và trở thành một trong
những ví điện tử có mức độ gắn kết người dùng hàng đầu trên thị
trường.

TỔNG QUAN