TẢI TÀI LIỆU THUYẾT TRÌNH

Anh/chị vui lòng đăng ký để tải tài liệu thuyết trình tại Hội thảo Quốc gia

về Chính phủ Điện tử 2019.

Họ tên*

Email*

Số điện thoại*

Nơi công tác*

Chức vụ*


Anh/chị muốn tải loại tài liệu nào?