Ông Ngô Hải Phan

Cục trưởng

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ

CHỦ ĐỀ

Lộ trình phát triển Cổng Dịch vụ công quốc gia thúc đẩy thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

TIỂU SỬ

Ông Ngô Hải Phan là Tiến sĩ Luật, nguyên là giảng viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, sau đó chuyển sang công tác tại Văn phòng Chính phủ từ năm 1998. Hiện nay, ông Phan đang giữ chức vụ Cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, thành viên thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Ông phụ trách việc tham mưu, đôn đốc, điều phối công tác cải cách hành chính, tổ chức triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử.