Ông Trần Đức Sự

Giám đốc

Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu chính phủ

CHỦ ĐỀ

Nhận diện nguy cơ và giải pháp phòng chống các cuộc tấn công vào hệ thống công nghệ thông tin trọng yếu chính phủ và hạ tầng Chính phủ điện tử

TIỂU SỬ

- 02/1989 - 12/2004: Giảng viên khoa Mật mã - Học viện KTMM, Ban cơ yếu Trung ương nay là Ban cơ yếu Chính phủ
- 12/2004 - 07/2007: Phó trưởng khoa phụ trách, Trưởng khoa An toàn thông tin, Học viện KTMM, Ban cơ yếu Chính phủ
- 08/2007 - 08/2011: Trưởng khoa An toàn thông tin, Học viện KTMM, Ban cơ yếu Chính phủ, Bộ Nội vụ
- 09/2011 - 02/2014: Trưởng khoa An toàn thông tin, Học viện KTMM, Ban cơ yếu Chính phủ
- 03/2014 - Đến nay: Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và giám sát an ninh mạnh, Ban cơ yếu Chính Phủ.